Hry - zábava - Relax

SUPER - HRY

www.inzeratyzdarma.cz - vložit inzerát.

HRA - znaky, funkcie, rozdelenie, realizácia

Hra ako najprirodzenejšia súčasť je prítomná v života každého človeka i celého ľudstva od začiatku dejín. Ľudia sa hrali už v praveku, hrali sa v antike aj v stredoveku a hrajú sa i dnes.

Od nepamäti boli hry súčasťou

- života detí

- prípravy na prácu

- kultu a uctievania bohov

- náboženských obradov

- slávnosti a zábavy

Doposiaľ sa nepodarilo vedcom, učiteľom, rodičom, ani nikomu, kto sa hrou zaoberá vytvoriť jednotnú definíciu hry. Pri popise hry nám teda môžu pomôcť jej ZNAKY.

Pri hre môžeme hovoriť o formálnych znakoch, ktoré nám hovoria ČO TO JE a AKÉ TO JE.

hra je dobrovoľná činnosť - človek sa hrá preto, lebo chce - hra na príkaz nie je hrou, ale len jej reprodukciou

hra je ohraničená v čase - každá hra má svoj začiatok a koniec (napríklad naháňačka začína naháňaním a končí, ak niekto dostane "babu"; v športových hrách máme polčasy a tretiny, hra so stavebnicou končí, keď postavíme to, čo sme si naplánovali...)

hra je ohraničená v priestore - vždy sa odohráva buď v reálnom priestore (ohraničené ihriská, hracie plochy - napríklad šachovnica) alebo len vo vymyslenom priestore - hrám sa na obchod, na princeznú žijúcu na hrade...

každá hra má svoje pravidlá - okrem zaužívaných pravidiel napríklad v športových hrách (basketbal, volejbal...) si hráči vytvárajú vlastné pravidlá (napríklad ja som učiteľka a moje bábiky sú žiaci, ktorí ma musia počúvať...) = hráči musia dodržiavať vytvorené pravidlá, inak sa hra znehodnocuje a rozbíja

psychologické znaky hry hovoria o našich pocitoch a čo nám hra prináša 2

človek sa hrá pre samotnú hru, pre potešenie

hra neprináša žiadny vonkajší materiálny úžitok (napríklad na rozdiel od práce)

hra má zmysel sama v sebe

hra nám poskytuje pocit výnimočnosti dočasného bytia v inom svete (v hre môžeme byť kýmkoľvek a čímkoľvek)

hru sprevádzajú pocity napätia a radosti

v hre sa aktivizujú všetky stránky osobnosti (myslím, cítim, konám ako chcem)

Chápanie "hry" má aj určité rozdiely u rôznych národov. Napríklad Gréci spájajú hru s činnosťou, vlastnú deťom, Židia rozumejú pod slovom "hra" žartovanie a smiech, u Nemcov slovo "spilän" znamenalo ľahký, plavný pohyb.

Neskôr sa vo všetkých európskych jazykoch začal slovom hra označovať široký okruh ľudských činností, ktorý sa nespájal s ťažkou prácou, ale poskytoval ľuďom veselosť a uspokojenie. = pokús a vytvoriť vlastnú definíciu hry !!!

FUNKCIA HRY

Fungovanie hry má aj svoj fyziologický základ = ľudský organizmus zaznamenáva všetky vplyvy, ktoré naň pôsobia a tieto vplyvy využíva vo svojom ďalšom vývoji.

Hra predstavuje simulovaný, predstieraný vplyv a zážitok z hry tým predstavuje skúsenosť = skúsenosti z "neskutočného" sveta hry prenáša človek do toho skutočného (napríklad dieťa sa učí v hre aj prehrávať a tým sa pripravuje na možné neúspechy v skutočnom živote).

V hre ako spontánnej činnosti si môžeme "odskúšať" riešenie úloh skutočného života a tým hra plní svoju psychologickú (rozvojovú) funkciu:

spoznávame a učíme sa zvládať svoje pocity a emócie

rozvíjame si fantáziu, predstavivosť a tvorivosť

rozvíjame svoju vôľu, odvahu, vytrvalosť

rozvíjame schopnosť cítiť a pracovať s ostatnými ľuďmi

hra týmto plní aj svoju spoločenskú funkciu:

vytvára sociálne vzťahy medzi ľuďmi

dáva možnosť prejaviť sa a sebarealizovať

pomáha kultivovať a pestovať medziľudské vzťahy

ROZDELENIE HIER 3

Neexistuje jednoznačné rozdelenie hier - koľko autorov, toľko rozdelení. V klasifikácii hier z pedagogického hľadiska (ktoré je asi najbližšie k animácii) delíme hry podľa toho, čo je ich obsahom ("o čo v hre ide..."):


hry tvorivé - obsahom hry je zaobchádzanie s predmetmi a situáciami materiálneho sveta

predmetové (hranie s bábikou, autíčkom, loptou...)

konštruktívne (stavebnice, kreslenie, modelovanie...)

úlohové - hranie sociálnych rolí, napodobovanie niekoho (na mamičku, na obchodníčku, na princeznú, na supermana...)

dramatizačné - vytváranie situácii, deja (hráme sa na školu, na obchod, na operáciu, na svadbu, na bojovníkov...)

hry s pravidlami - obsahom hry je konanie vo vzťahu k spoluhráčovi (vopred sú dané pravidlá, ktoré hráči MUSIA rešpektovať):

pohybové hry (naháňačky, štafety, športové hry...)

intelektuálne - didaktické (rozvíjajú rozumové schopnosti a v popredí je pedagogický zámer = snaha niečo naučiť)

V praxi sa stretnete s rôznymi príučkami a zborníkmi hier (svoju kartotéku si vytvárame i my na škole...) a v nich s rôznym delením, podľa rôznych kritérií.

Pre animáciu sme vybrali triedenie podľa cieľa a priebehu aktivity v rámci určitého programu:

zoznamovacie, zahrievacie a kontaktné hry

hravé a zábavné súťaže

hry na dôveru a hry rozvíjajúce komunikáciu a spoluprácu

iniciatívne a tímové hry

hry a cvičenia v prírode

ekohry

záverečné hry a rituály

hry na reflexiua záverečné hodnotenie

Animátorovi pri výbere hry a tvorbe programu najviac pomôže uvedomenie si, čo je obsahom danej hry a aké má funkčné využitie v zostave ponúkaných aktivít = či sa hra hodí (zapadá) do nášho programu.

Každý animátor by mal mať vlastnú kartotéku hier a aktivít, ktoré si sám roztriedi podľa svojich potrieb tak, aby sa sám v nej najlepšie orientoval a mohol ju používať pri projektovaní (plánovaní) a pri samotnej realizácii animačných činností !!!


Počítačové hry = okrem prastarých hier (naháňačky, skrývačky) prináša každá doba niečo nové.

Tá naša priniesla počítač a v hrách detí aj dospelých sa vždy odráža spoločenský život, takže zakazovať deťom počítače by bolo nesprávne. Aký čas majú deti venovať počítačom a aký má byť obsah ich hier, na to si musí dať odpoveď každý rodič!?!?!?!

REALIZÁCIA HRY 4

Animátor pri hrách vystupuje ako ich organizátor. Na začiatku svojho profesionálneho pôsobenia je dôležité, aby ste si osvojili základnú schému "ako to celé funguje". Praktickými cvičeniami a skúsenosťami získate odbornú zručnosť, ktorá prispeje k tomu, aby sa z vás stal dobrý animátor. Túto zručnosť môžete v budúcnosti využiť aj v súkromnom živote ako rodič.

Pre ľahšie zapamätanie môžeme základnú schému realizácie (postupné kroky) zhrnúť do 5P:

- popíš - je dobré, ak sa ku každej hre vymyslí krátky príbeh a dôležitý je aj názov hry (nezaujme "Poďme sa naháňať!" ale "Zahráme sa na šialené ježibaby!" - to záujem vyvolá

- predveď - ukážka činnosti (hry) je 100x lepšia, ako nekonečné vysvetľovanie

- pýtaj sa - je dôležité, aby hráči hru pochopili, inak sa stratí jej "čaro"

- praktizuj - zahraj sa hru a nezasahuj do nej

- prispôsobuj - ak sme hru vyskúšali, prispôsobíme ju hráčom a okolnostiam, alebo ju hráme bez zmien

Pri výbere a realizácii hry odporúčame riadiť sa aj ďalšími pokynmi:

správna hra na správnom mieste a v správnom čase

čo sledujeme výberom hry - chceme účastníkov zabaviť, chceme ich niečo naučiť, chceme, aby spolupracovali, chceme, aby sa poznali...

ako hru začneme a ako ju skončíme - motivácia (príbeh), rozdelenie do skupín, vyhodnotenie hry...

koľko času máme k dispozícii - budeme mať možnosť vystriedať všetkých účastníkov, nie je hra dlhá a nebudeme ju musieť v polovici prerušiť...

čo budeme robiť, ak účastníci nebudú spolupracovať - máme k dispozícii ďalšiu hru, budeme ich viac motivovať, upravíme pravidlá...

zodpovedná príprava scenára akcie

každú akciu (program) musíme mať starostlivo premyslenú - poradie hier a ich náväznosť = celá akcia síce bude pôsobiť ako spontánna činnosť, ale pre animátora to znamená podrobnú a zodpovednú prípravu

výber hry prispôsobiť

úrovni skupiny (telesná zdatnosť, rozumová vyspelosť, šikovnosť)

veku (vek nemusí vždy korešpondovať s prvou odrážkou - napríklad krúžok 5 ročných gymnastiek bude telesne zdatnejší ako skupina ich rovesníčok...)

dennému času, miestu, času, počasiu

svojim schopnostiam a skúsenostiam

necháme miesto aj pre spontánnosť, zmeny, nepredvídané situácie

pri uvádzaní hry a vysvetľovaní pravidiel dodržiavame:

útvar na vysvetľovanie pravidiel = najvhodnejší je kruh, kde animátor stojí na obvode kruhu tak, aby videl na všetkých

nepoužívame tmavé okuliare - sú prekážkou komunikácie

snažíme sa vytvoriť vhodnú atmosféru - pomôžeme nám motivácia, výzva = správnym príbehom navodíme dobrodružstvo, snahu súťažiť, romantiku...

výklad pravidiel musí byť jasný a stručný - nechávame priestor na otázky

Hru VŽDY vyhodnotíme: POCITY (ako sa vám to páčilo?) - OCENENIE (pochvala, prípadne pokarhanie) - SKÚSENOSŤ (čo ste sa pri hra naučili, čo ste zistili o sebe, o jave, predmete?)